Juniper Networks AI-driven enterprise

Wat is een AI-driven enterprise?

Jérôme Wezelenburg
Placeholder for Jerome WezelenburgJerome Wezelenburg

Jérôme Wezelenburg, Solutions lead enterprise

16 min. leestijd
Placeholder for Manufacturing robotic armManufacturing robotic arm

Share

De hoeveelheid data waarover organisaties beschikken blijft zich met een duizelingwekkende hoeveelheid vermenigvuldigen. Maar technologieën zoals analytics en artificial intelligence (AI) hebben de eigenschap om bedrijven te helpen veel beter gebruik te maken van deze enorme hoeveelheden data. Moderne technologie maakt samenwerking tussen mensen en machines mogelijk om zo de snelheid en kwaliteit van de beslissingen te verbeteren.

De toenemende volwassenheid en beschikbaarheid van artificial intelligence (AI) maakt het mogelijk een AI-driven enterprise te creëren. Steeds meer organisaties merken de voordelen van AI en integreren AI-driven oplossingen in hun bedrijfsvoering, producten en diensten. Maar wat zijn de belangrijkste kenmerken van een AI-driven enterprise? En hoe levert een AI-driven enterprise voordelen op voor werknemers en klanten? Lees er alles over in dit artikel. We laten je ook zien hoe Juniper Networks en Nomios veel nuttige AI-gerichte technologieën integreren in één allesomvattende oplossing waarmee je organisatie een AI-driven enterprise wordt.

De opkomst en evolutie van AI

In de afgelopen decennia is AI van science fiction romans naar de voorpagina's van serieuze nieuws- en zakenmedia, zoals de New York Times en de Wall Street Journal, verhuisd. Het bevindt zich niet langer in de wereld van de fictie, maar is een belangrijk zakelijk gebod geworden.

AI is een breed begrip dat gewoonlijk gebruikt wordt om de imitatie van menselijke intelligentie in machines te omschrijven. De technologie heeft zich snel ontwikkeld en verbreed. Dit heeft aanleiding gegeven tot een enorm gevarieerde overvloed aan moderne AI toepassingen. Een paar voorbeelden:

 • Gepersonaliseerd winkelen. Kunstmatige intelligentie technologie wordt gebruikt om aanbevelingsengines te creëren die winkels en bedrijven in staat stellen op een heel persoonlijk niveau met klanten in contact te komen. Persoonlijke aanbevelingen voor winkelen en marketing worden gedaan in overeenstemming met de surfgeschiedenis, voorkeuren en interesses van de klant.
 • AI-powered assistenten. Virtuele assistenten en chatbots van klantencentra kunnen vragen beantwoorden en problemen helpen oplossen.
 • Fraudepreventie. Door gedrags- en financiële patronen te analyseren kan AI banken, overheden en douanediensten helpen bij het opsporen van fraude en andere illegale activiteiten.
 • AI technologie stelt onderwijzers in staat om smart content en gepersonaliseerde leeromgevingen te creëren.
 • AI kan het eenvoudiger maken om menselijk gedrag en belangrijke markttrends nauwkeurig te voorspellen door real-time en historische data te analyseren.
 • Artificial intelligence wordt in de landbouw gebruikt om gebreken en tekorten aan voedingsstoffen in de bodem op te sporen. Dit legt de basis voor betere oogsten en duurzamere landbouwmethoden.
 • In de moderne geneeskunde kan artificial intelligence met medische gegevens helpen om chronische aandoeningen te analyseren en zo een vroege diagnose te stellen.

De hierboven genoemde voorbeelden zijn slechts een indicatie van de vrijwel onbeperkte mogelijkheden van AI. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt en uitbreidt, zal het aanbod van beschikbare AI diensten blijven groeien.

Wat is een AI-driven enterprise?

Een AI-driven enterprise is een bedrijf dat de kracht en voordelen van moderne AI-gestuurde technologie effectief benut. Tijdrovende handmatige taken worden vervangen door AI-gestuurde en pro-actieve automatisering. In dit artikel concentreer ik me op AI voor netwerken als business driver. Je kunt je voorstellen dat bedrijven hierdoor hun operationele netwerkkosten kunnen verlagen en tijd en geld kunnen besparen. En een AI-driven enterprise is ook datagestuurd. Beslissingen zijn gebaseerd op harde (en bijna) real-time gegevens en voorspellende analyses in plaats van op onderbuikgevoelens.

AI heeft het in zich om drie belangrijke bedrijfsbehoeften te ondersteunen:

 1. Het automatiseren van bedrijfsprocessen en terugkerende taken: Hierdoor kunnen je medewerkers zich volledig richten op de kerntaken die waarde toevoegen aan je bedrijf en organisatie.
 2. Betere inzichten krijgen door data-analyse: Dit geeft je de mogelijkheid om bedrijfsprocessen, marketingstrategieën en customer journeys actief te verbeteren.
 3. Betrokkenheid bij klanten en medewerkers: Met AI kun je de ervaringen van medewerkers verbeteren door ze de juiste hulpmiddelen te geven en vervelende en repetitieve taken te automatiseren. Klanten profiteren van een meer persoonlijke relatie met je bedrijf.

Een AI-driven enterprise gebruikt ook de modernste technologie om de waarde van zijn draadloze netwerken te verhogen via persoonlijke locatiediensten. Wayfinding, nabijheidsmeldingen en het lokaliseren van bedrijfsmiddelen zijn enkele belangrijke voorbeelden. Een AI-driven enterprise benut de kracht en mogelijkheden van AI om de IT productiviteit te maximaliseren, tijd en geld te besparen, waarde aan de organisatie toe te voegen, en de best mogelijke netwerkervaring te leveren aan elke digitale gebruiker.

The amount of data available to organisations continues to proliferate at a staggering volume. But technologies such as analytics and artificial intelligence (AI) have the potential to help businesses make much better use of these massive volumes of data. Modern technology allows a sophisticated collaboration of people and machines to improve the speed and quality of decision-making.

The growing maturity and availability of artificial intelligence (AI) enables the creation of an AI-driven enterprise. More and more organisations are noticing the benefits of AI and are embedding AI-driven solutions into their business operations, products and services. But what are the main characteristics of an AI-driven enterprise? And how does an AI-driven enterprise benefit employees and customers? Read all about it in this article. We will also show you how Juniper Networks and Nomios integrate many useful AI-centred technologies into one comprehensive solution that allows your organisation to become an AI-driven enterprise.

The rise and evolution of AI

In the past couple of decades, AI has moved from science fiction novels to the front pages of serious news and business media outlets, such as the New York Times and Wall Street Journal. It no longer resides in the world of fiction but has become an important business imperative.

AI is a wide-ranging concept commonly used to describe the simulation of human intelligence in machines. The technology has rapidly evolved and diversified. This has given rise to a hugely diverse plethora of modern AI applications. A couple of examples:

 • Personalised shopping. Artificial intelligence technology is used to create recommendation engines that allow stores and companies to engage with customers on a highly personal level. Personal shopping and marketing recommendations are made in accordance with the customer’s browsing history, preferences and interests.
 • AI-powered assistants. Virtual assistants and chatbots can answer questions and help resolve customer service issues.
 • Fraud prevention. By analysing behavioural and financial patterns, AI can aid banks, governments and customs workers in detecting fraud and other illegal activities.
 • AI technology allows educators to create smart content and personalised learning environments.
 • AI can make it easier to accurately predict human behaviour and important market trends by analysing real-time and historical data.
 • Artificial intelligence is used in agriculture to identify defects and nutrient deficiencies in the soil. This lays the groundwork for better harvests and more sustainable farming methods.
 • In modern medicine, artificial intelligence can help analyse chronic conditions with medical data to ensure early diagnosis.

The examples mentioned above are just an indication of the virtually unlimited potential of AI. As the technology continues to evolve and expand, the range of available AI services will continue to grow.

What is an AI-driven enterprise?

An AI-driven enterprise is a business that effectively harnesses the power and benefits of modern AI-driven technology. Time-consuming manual tasks are replaced with AI-driven and proactive automation. Today I will focus on AI for networking as a business driver. You can imagine this allows companies to lower networking operational costs and save time and money. And an AI-driven enterprise is also data-driven. Decisions are based on hard (and near) real-time data and predictive analysis instead of gut feelings.

AI has the capability to support three important business needs:

 1. Automating business processes and repetitive tasks: This makes it possible for your employees to fully focus on the core tasks that add value to your business and organisation.
 2. Gaining better insights through data analysis:This gives you the opportunity to actively improve business processes, marketing strategies and customer journeys.
 3. Engaging with customers and employees: AI allows you to improve employee experiences by giving them the right tools and automating tedious and repetitive tasks. Customers profit from a more personalised relationship with your company.

An AI-driven enterprise also uses state-of-the-art technology to increase the value of its wireless networks through personalised location services. Wayfinding, proximity notifications and asset location are some prime examples. An AI-driven enterprise utilises the power and potential of AI to maximise IT productivity, save time and money, add value to the organisation, and deliver the best possible networking experience to any digital user.

Placeholder for Cybersecurity network security engineerCybersecurity network security engineer

Bouwstenen voor een AI-driven enterprise

Maar hoe bouw je een AI-driven enterprise? Laten we eens kijken naar de belangrijkste bouwstenen.

Wi-Fi 6

Uitstekende connectiviteit is een absolute must voor een AI-driven enterprise. Hierbij is Wi-Fi 6 van belang, de volgende generatie van Wi-Fi technologie. Wi-Fi 6 heeft niet alleen een veel hogere (theoretische) snelheidslimiet dan zijn voorganger (9,6 GBps tegenover 3,5 GBps voor Wi-Fi 5), maar verbetert ook de prestaties wanneer een enorm aantal apparaten met je netwerk verbonden zijn. Wi-Fi 6 laat routers met meer apparaten tegelijk communiceren, stelt routers in staat om in dezelfde broadcast gegevens naar meerdere apparaten te sturen, en laat Wi-Fi apparaten check-ins met de router plannen. Samen houden die functies de verbindingen sterk.

Als je voor Juniper Mist kiest, kun je de vruchten plukken van echte innovatie in de wireless space met 's werelds eerste AI-driven Wireless LAN (WLAN). De Mist Learning WLAN maakt Wi-Fi voorspelbaar, betrouwbaar en meetbaar met een ongekend inzicht in de gebruikerservaring. Tijdrovende handmatige IT taken worden vervangen door proactieve, AI-gestuurde automatisering en zelfherstel, waardoor de operationele kosten van Wi-Fi dalen en veel tijd en geld wordt bespaard.

NAC

Network access control (NAC) is een beveiligingsaanpak die verschillende beveiligingstechnieken combineert om een eenduidige aanpak te bieden voor netwerktoegang, of die nu bekabeld of draadloos is. Endpoints, zoals bedrijfslaptops en mobiele telefoons, worden vaak ingezet met anti-virus software. Gebruikers ondergaan een authenticatieproces om toegang te krijgen tot belangrijke bronnen.

NAC combineert deze technologieën. Wanneer een apparaat verbinding maakt met het netwerk, kan het gebruikersauthenticatie combineren met apparaatverificatie. Zo kun je netwerk middelen beperken tot geautoriseerde gebruikers, maar ook zeker stellen dat de apparaten die wel verbinding maken met het netwerk aan de gewenste veiligheidseisen voldoen. Juniper WiteSand is een van de beste en meest uitgebreide AI-gedreven NAC oplossingen op de huidige markt.

LBS

Location-based services (LBS) maken gebruik van geografische gegevens om gebruikers informatie en diensten aan te bieden. Ze kunnen in allerlei situaties gebruikt worden (werk, privéleven, entertainment en nog veel meer). Locatiegebaseerde diensten zijn van cruciaal belang voor een AI-driven enterprise omdat ze inzichten uit gegevens halen en de informatie koppelen aan een specifieke plaats waar activiteiten plaatsvinden, vaak binnenlocaties.

Traditionele indoor locatiediensten van verouderde Wi-Fi, overlay RFID en beacons op batterijen worden vaak geassocieerd met hoge kosten, ingewikkeld en onnauwkeurig. Tegenwoordig verwacht de digitale gebruiker dynamische real-time aanwezigheidsinformatie, zeker als bedrijven nog steeds gebonden zijn aan beperkingen op het maximum aantal mensen in een gebouw vanwege Covid-19. Met Mist is het mogelijk real time inzichten te krijgen met zijn virtuele Bluetooth LE (vBLE). Hierdoor zijn Indoor locatiediensten zijn eenvoudig te implementeren en te schalen, met nauwkeurigheid en wendbaarheid.

Juniper Mist Wireless Access Points werken samen met Juniper Mist Cloud Services en Mist AI om draadloze toegangsmogelijkheden te bieden. De Juniper Mist Edge breidt microservices uit naar de campus om flexibiliteit en schaalbaarheid te bieden en tegelijk nieuwe toepassingen aan de edge mogelijk te maken.

LAN

Een LAN bestaat uit kabels, access points, switches, routers en andere componenten die apparaten in staat stellen om via wide area networks verbinding te maken met interne servers, webservers en andere LANs. LAN's stellen apparaten in staat gezamenlijk dezelfde internetverbinding te gebruiken en bestanden met elkaar te delen. Ze kunnen zelfs door elkaar benaderd en bestuurd worden.

De EX serie switches van Juniper zijn cloud-ready, high-performance toegangs- en distributie/core-layer apparaten voor bedrijfsnetwerken van filialen, campus en datacenters. Ze bieden de LAN functionaliteiten die een AI-driven enterprise nodig heeft.

SD-WAN

SD-WAN is een virtuele netwerktechnologie die bedrijfsnetwerken over grote geografische afstanden met elkaar verbindt en uitbreidt. De oplossing maakt het gemakkelijker om verkeer over een netwerk te beheren en te leiden-bijvoorbeeld door automatisch de beste beschikbare verbinding te kiezen om verkeer te routeren of om te leiden.

Juniper's beveiligde SD-WAN oplossing gebruikt Session Smart Routing om SD-WAN orkestratie en operations te stroomlijnen. Juniper Mist's WAN Assurance vult Secure Smart Routing aan door inzichten te geven die afgeleid zijn van telemetriegegevens en end-to-end impact analyse. Het detecteert en corrigeert ook automatisch afwijkingen.

NGFW

Een next-generation firewall (NFGW) is een essentieel hulpmiddel voor zichtbaarheid, controle en preventie aan de netwerk edge. Het levert volledig zicht op wie en wat je netwerk passeert en biedt onmiddellijke opsporing van bedreigingen. Juniper's SRX is de meest effectieve NGFW op de markt (geloof ons niet alleen op ons woord - vraag het ook aan Gartner). Het is een firewall die overal in elke cloud ingezet kan worden. Je kunt hem zelfs gebruiken om je containers te beschermen.

AI

Het laatste essentiële onderdeel van een AI-driven enterprise is een AI oplossing waarmee je gebruikerservaringen optimaliseert en operaties vereenvoudigt in de wireless access, wired access en SD-WAN domeinen. Juniper's AI Mist maakt deze belofte waar en biedt een zorgvuldig afgewogen combinatie van artificial intelligence, machine learning en data science technieken. Het combineert gegevens uit meerdere bronnen om end-to-end inzicht in gebruikerservaringen te creëren.

Mist AI is ook een krachtige katalysator voor next-generation klantenondersteuning. Juniper's AI-driven enterprise portfolio stelt klanten in staat de uitrol van de wired en wireless netwerken op hun campus te schalen en te vereenvoudigen en tegelijkertijd netwerkbeheerders meer inzicht en automatisering te bieden.

Building blocks for an AI-driven enterprise

But how do you build an AI-driven enterprise? Let’s take a look at the most important building blocks.

Wi-Fi 6

Excellent connectivity is an absolute must-have for an AI-driven enterprise. Enter Wi-Fi 6, the next generation of Wi-Fi technology. Wi-Fi 6 not only has a much higher (theoretical) speed limit than its predecessor (9.6 GBps versus 3.5 GBps for Wi-Fi 5), but it also improves performance when a huge number of devices are connected to your network. Wi-Fi 6 lets routers communicate with more devices at once, allows routers to send data to multiple devices in the same broadcast, and lets Wi-Fi devices schedule check-ins with the router. Together, those features keep connections strong.

If you opt for Juniper Mist, you can reap the benefits of true innovation in the wireless space with the world’s first AI-driven Wireless LAN (WLAN). The Mist Learning WLAN makes Wi-Fi predictable, reliable and measurable with unprecedented visibility into the user experience. Time-consuming manual IT tasks are replaced with proactive, AI-driven automation and self-healing, lowering Wi-Fi operational costs and saving substantial time and money.

NAC

Network access control (NAC) is a security approach that combines several different security techniques to provide a unified approach to network access, be it wired or wireless. Endpoints, such as corporate laptops and mobiles, are often deployed with anti-virus software. Users undergo an authentication process to access critical resources.

NAC combines these technologies. When a device connects to the network, it can combine user authentication with device verification. This allows you to limit network resources to authorised users but also ensure that the devices that do connect to the network meet the desired safety requirements. Juniper WiteSand is one of the best and most comprehensive AI-powered NAC solutions on the current market.

LBS

Location-based services (LBS) use geographic data to provide information and services to users. They can be used in a variety of contexts (work, personal life, entertainment and many more). Location-based services are critical to an AI-driven enterprise because they pull real insights from data and tie the information to a specific location where activities take place, often indoor locations.

Traditional indoor location services from legacy Wi-Fi, overlay RFID and battery-powered beacons are often associated with the words expensive, complex and inaccurate. Nowadays the digital user expects dynamic real-time presence information, especially when enterprises are still bound to restrictions on the maximum number of people in a building due to Covid-19. With Mist, you are able to get real-time insights with its virtual Bluetooth LE (vBLE). Indoor location services are finally easy to deploy and scale, with accuracy and agility.

Juniper Mist Wireless Access Points work in conjunction with Juniper Mist Cloud Services and Mist AI to deliver premier wireless access capabilities. The Juniper Mist Edge extends microservices to the campus to bring agility and scale while enabling new applications at the edge.

LAN

A LAN consists of cables, access points, switches, routers and other components that enable devices to connect to internal servers, web servers and other LANs via wide area networks. LANs enable devices to collectively use the same internet connection and share files with one another. They can even be accessed and controlled by one another.

Juniper’s EX Series switches are cloud-ready, high-performance access and distribution/core-layer devices for enterprise branch, campus, and data centre networks. They provide the LAN functionalities that an AI-driven enterprise needs.

SD-WAN

SD-WAN is a virtual network technology that connects and extends enterprise networks over large geographical distances. The solution makes it easier to manage and direct traffic across a network—for example, by automatically choosing the best available connection to route or reroute traffic. Juniper’s secure SD-WAN solution uses Session Smart Routing to streamline SD-WAN orchestration and operations. Juniper Mist’s WAN Assurance complements Secure Smart Routing by providing insights derived from telemetry data and end-to-end impact analysis. It also automatically detects and corrects anomalies.

NGFW

A next-generation firewall (NFGW) is an essential tool for visibility, control and prevention at the network edge. It delivers complete visibility into who and what is traversing your network and offers instant threat detection. Juniper’s SRX is the most effective NGFW in the business (don’t just take our word for it—ask Gartner, too). It’s a firewall that can be deployed anywhere in any cloud. You can even use it to protect your containers.

AI

The final essential component of an AI-driven enterprise is an AI solution that allows you to optimise user experiences and simplify operations across the wireless access, wired access and SD-WAN domains. Juniper’s AI Mist delivers on this promise and offers a carefully balanced combination of artificial intelligence, machine learning and data science techniques. It combines data from multiple sources to create end-to-end insight into user experiences.

Mist AI is also a powerful catalyst for next-generation customer support. Juniper’s AI-driven enterprise portfolio enables customers to scale and simplify the deployment of the wired and wireless networks on their campus while at the same time bringing greater insight and automation to network operators.

Placeholder for AI driven enterprise juniper mistAI driven enterprise juniper mist
Placeholder for AI driven enterprise juniper mistAI driven enterprise juniper mist

Why an AI-driven enterprise by Juniper is the future

One of the reasons why Juniper stands out from the crowd is the fact that many useful technologies that are essential for building the AI-driven enterprise of the future are integrated into one comprehensive solution that is driven by advanced AI technology. Juniper offers a complete solution for the entire set of networking issues that large organisations face.

According to Gartner®, Juniper is the Magic Quadrant™ Leader in the following categories:

Next to that, they are mentioned as a Visionary in the Gartner® Magic Quadrant™ for WAN Edge Infrastructure and a Challenger for Network Firewalls.

Get in touch for more information

Would you like to know more about AI-driven enterprises? And are you interested in the solutions presented in this article? Then don’t hesitate to contact us. We would be more than happy to make your acquaintance!

icon Trophy

Our Elite Plus partnership with Juniper Networks

Since the start of Nomios in 2004, we've been a dedicated Juniper Networks partner. In 2022 Juniper introduced a new top partner level: Elite Plus. As their most dedicated partner in Europe, we immediately qualified for this status. Juniper underpins our unique expertise in networking, routing and the security landscape, and our deep understanding of the Juniper Networks portfolio with this new partner status.

Success stories

Juniper Networks collaborations

Neem contact met ons opWil je meer weten over dit onderwerp?

Onze experts en salesteams staan voor je klaar. Laat je contactgegevens achter en we nemen spoedig contact met je op.

Placeholder for Portrait of french manPortrait of french man